Декларация за поверителност

Политика за поверителност и защита на личните данни

съгласно Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
В сила от 25.05.2018г.

I. Въведение

Рибарчето ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия интернет магазин www.ribarcheto.bg/Сайта/, във връзка с услугите, предоставяни от Рибарчето ООД, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Рибарчето ООД спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”).

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Рибарчето ООД разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

Рибарчето ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205370258 , което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Рибарчето ООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати: Адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" No 69 В, склад Гр.Пловдив: Складова база Транс Кикьов, склад 26, телефон: 00359878977988, 00359889893289, имейл :  info@ribarcheto.bg

III. Категории лични данни, обработвани от Рибарчето ООД.

Рибарчето ООД може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

 • Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други).
 • Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други).
 • Финансова информация (банкова сметка и други).
 • Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице.
 • Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.).
 • Данни за сключване на договори за продажба, дилърство, продажби на едро, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.)

Рибарчето ООД може да обработва данни, изготвени и генерирани в процеса на предоставяне на услугите:

 • Данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение.
 • Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.
 • Данни от комуникацията между нас и Вас.
 • Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта.
 • Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител).

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Рибарчето ООД има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

Рибарчето ООД има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни

Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

Рибарчето ООД обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.
 • Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на пред продажбени дейности.
 • Данни получени от Вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти.
 • Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт.
 • Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури.
 • Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване.
 • Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията.
 • Гаранционно и сервизно обслужване.
 • Обновяване на предложения към дилъри; споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация.
 • Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията.

В изпълнение на свои законови задължения, Рибарчето ООД обработва данните Ви за следните цели:

 • Издаване на фактури.
 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи.
 • Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите.
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

Рибарчето ООД обработва съответните данни, предоставени с изрично съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни.

Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Рибарчето ООД

Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама.

Aнализ на данните за история на покупките.

V. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки.

Лица, които по възлагане на Рибарчето ООД да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни.

Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;

Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас.

Лица, на които Рибарчето ООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с Рибарчето ООД обработват личните Ви данни от името на Рибарчето ООД.

Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.

Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

VI. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между Рибарчето ООД и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните.Рибарчето ООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение; 

2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемно-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на срока за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

3. Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Сайта – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил

VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

1.Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Рибарчето ООД , посочен по-горе, или по електронен път на имейл: info@ribarcheto.bg

Имате право да поискате от Рибарчето ООД:

 • Копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях.
 • Да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални.
 • Личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост).
 • Личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това.
 • Да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина.

Имате право също:

 • Да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Рибарчето ООД, при обработване основаващо се на дадено съгласие.
 • Да възразите срещу обработването на личните си данни.
 • Да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране.
 • Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

2. Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни.

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Рибарчето ООД, можете да го направите като се свържете с длъжностно лице по защита на данните.

3. Автоматизирана обработка и профилиране

Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.

4. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Рибарчето ООД и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, Рибарчето ООД се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.

Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.

За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки или услуги, Вие трябва да имате създаден профил в Сайта. По време на процеса на създаване на профил, Рибарчето ООД се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги от Вас.